Овог : Загдбазар

Нэр : Манлайбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.