Овог : Чимэдрэгзэн

Нэр : Мөнхтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.