Овог : Пионер

Нэр : Орхон

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.