Овог : Гэлэг

Нэр : Баяндалай

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.