Овог : Чанцал

Нэр : Туул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.