Овог : А

Нэр : Али

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.