Овог : Х

Нэр : Азбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.