Овог : Хорчин

Нэр : Ган-Очир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.