Овог : Шагдаржав

Нэр : Базаррагчаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.