Овог : Кэйт

Нэр : Беннетт

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.