Овог : Баатардалай

Нэр : Нарангэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.