Овог : Октябрь

Нэр : Амгалан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.