Овог : Эрдэнэ

Нэр : Асралт

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.