Овог : Ээдгээ

Нэр : Аймурат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.