• Дарханы Дулааны сүлжээ ХК
Танилцуулга
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА   “Дарханы Дулааны Сүлжээ” ТӨХК нь дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалтай хангах тусгай  зөвшөөрлийн  хүрээнд дулаан дамжуулах 20,8 хос км, дулаан түгээх 78,2 хос км шугам хоолой, насосны 3 дэд станц, дулаан хуваарилах 6 төвөөр дамжуулан Дархан  хотын 10518 айл өрх, 1512  аж ахуй нэгжүүдад жилд дунджаар  480-500  мянган Гкал  дулааны  эрчим  хүч түгээж 6,5-7,0 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байна.      Үндсэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд:   Дарханы дулааны цахилгаан станцаас дулааны эрчим хүчийг худалдан авч хэрэглэгчдэд  түгээх,  дулааны  сүлжээний  шугам  хоолой, тоног  төхөөрөмжид  засвар,  шинэчлэлт хийх, дулааны ...Дэлгэрэнгүй
сүлжээний ТЭЗҮ-ийг дээшлүүлэх, дулаан хангамжийн системд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх; Дархан хотын дулаан хэрэглэгчидтэй ДЭХ-ээр хангах, хэрэглэх аж ахуйн гэрээ  байгуулах, түгээсэн дулааны эрчим хүчний борлуулалтын  орлого цуглуулах;      Дархан хотын нийтийн зориулалттай орон сууцны байруудын оршин суугчдад дуудлагыг 24 цагаар хүлээн авч төлбөртэйгээр засвар  үйлчилгээ үзүүлэх; Сүлжээний усны химийн горимд хяналт тавих, дулааны болон халуун усны тоолуур суурилуулах, даралт, зарцуулалтын хэмжүүр шалгаж тохируулах, баталгаажуулах ажлуудыг гүйцэтгэж байна.  
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм