“БАЯНГОЛ ЗБ” ХК НЬ 2013 ОНЫ НОГДОЛ АШГИА БАЙРШУУЛЖЭЭ.

Нийтлэгдсэн : 2014.11.04

“Баянгол ЗБ” ХК нь 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.50 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулжээ

Энэ нь ногдол ашгийн татвар хасагдсан дүн юм. Тус компани нь 2013 онд 7.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 3.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна.

Мөн өнгөрөгч онд тус компани нь 350 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилаж байсан ажээ.
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Цэндсүрэн -ийн

K. Hyena -ийн

Б. Аригуун -ийн

Ц. Хүдэрмөнх -ийн

C.  Yoon Seok -ийн

R. Ralph Parks -ийн

Б. Энхзориг -ийн

B. Sang Hyuk -ийн

 . Hae Il -ийн

П. Нарантунгалаг -ийн