Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх КЗҮЗ-ийн зөвлөмж

Нийтлэгдсэн : 2015.10.20

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Батбаатар -ийн

З. Эрдэнэбаяр -ийн

Э. Өлзийжаргал -ийн

С. Мөнхбаяр -ийн

И. Амарсанаа -ийн

Б. Батзориг -ийн

М. Энхболд -ийн

В. Мөнхбат -ийн

З. Наранзаяа -ийн

Ө. Батбаатар -ийн