Компанид тавигдах шаардлага

Эх сурвалж : Монголын хөрөнгийн бирж

Нийтлэгдсэн : 2015.11.03

 Шалгуур:

 

Шалгуур үзүүлэлт Үнэт цаас гаргагчийн хувьд Шалгуур үзүүлэлт Үнэт цаасны хувьд
Хувьцааны бүртгэлийн I ангилал
1 Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил 3-аас доошгүй жил Зах зээлийн үнэлгээ 10.0 тэрбум төгрөгөөс дээш
2 Нягтлан бодох бүртгэл /НББ/-ийн стандартыг хангасан байдал НББ, ҮЦЗЗ-ийн тухай хуулийн дагуу, эсвэл IFRS, GAAP-ын зарчмын дагуу гаргасан сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан Олон нийтэд санал болгох хувьцааны хувь хэмжээ Нийт хувьцааны 25-аас доошгүй хувь
3 Ашиг орлогын хэмжээ Борлуулалтын орлого 10.0 тэрбум төг-өөс доошгүй, цэвэр ашиг 1.0 тэрбум төг-өөс доошгүй МХБ дээр үнэт цаас арилжигдсан байдал 2-оос доошгүй жил
4 Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, хяналтын багц эзэмшигчдэд тавигдах шаардлага Өр зээлийн талаар үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан байх, хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлийн өргүй байх Үнэт цаас чөлөөтэй шилжих байдал Битүүмжлэгдээгүй, 3-дагч этгээдийн эрхээр үүрэгжээгүй, аливаа хязгаарлалтгүй чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх
5 Сүүлийн 2 жилийн дотор компанийн гүйцэтгэх удирдлага, удирдлагын багийн бүрэлдэхүүний 2/3-т, сүүлийн 1 жилд хяналтын багц эзэмшигчдийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй байх
Эрх бүхий албан тушаалтнууд нь үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах туршлагатай байх
 
6 Компанийн засаглалын шаардлага Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг дагаж мөрддөг байх    
7 Үнэт цаас гаргахад мэргэжлийн байгууллагын оролцоо Андеррайтертай байх буюу гэрээ байгуулсан байх    
Хувьцааны бүртгэлийн II ангилал
1 Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, хяналтын багц эзэмшигчдэд тавигдах шаардлага Өр зээлийн талаар үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан байх, хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлийн өргүй байх Зах зээлийн үнэлгээ 1.0 тэрбум төгрөгөөс дээш
2 Үнэт цаас гаргахад мэргэжлийн байгууллагын оролцоо Андеррайтертай байх буюу гэрээ байгуулсан байх Үнэт цаас чөлөөтэй шилжих байдал Битүүмжлэгдээгүй, 3-дагч этгээдийн эрхээр үүрэгжээгүй, аливаа хязгаарлалтгүй чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх
3 Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил 2-оос доошгүй жил    
4 Нягтлан бодох бүртгэл /НББ/-ийн стандартыг хангасан байдал НББ, ҮЦЗЗ-ийн тухай хуулийн дагуу, эсвэл IFRS, GAAP-ын зарчмын дагуу гаргасан сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан    
5 Эргэлтийн хөрөнгө 12 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах эргэлтийн хөрөнгөтэй байх    
6 Компанийн засаглалын шаардлага Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг дагаж мөрддөг байх, үгүй бол тайлбар гаргах    
Хувьцааны бүртгэлийн III ангилал
1 Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, хяналтын багц эзэмшигчдэд тавигдах шаардлага Өр зээлийн талаар үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан байх, хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлийн өргүй байх Зах зээлийн үнэлгээ Үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн саналыг харгалзан МХБ-ээс тогтоосон шаардлагыг хангах
2   Эрх бүхий албан тушаалтнууд нь үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах туршлагатай байх Үнэт цаас санал болгох хүрээ Мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгчид, энэ хязгаарлалтыг ойлгосны үндсэн дээр шийдвэр гаргасан бусад этгээд
3 Үнэт цаас гаргахад мэргэжлийн байгууллагын оролцоо Андеррайтертай байх буюу гэрээ байгуулсан байх    
Өрийн хэрэгслийн хувьд
1 Нийтэд санал болгох өрийн хэрэгслийн үнийн дүн ҮЦЗЗ-ийн тухай хуулийн 16.4-т заасан шаардлагыг хангасан байх Зах зээлийн үнэлгээ, үнэт цаас чөлөөтэй шилжих нөхцлийг хангах боломжгүй тохиолдолд Компанийн үндсэн үйл ажиллагааг 3-аас доошгүй жил эрхэлж буй өрийн хэрэгслийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж чадах хангалттай барьцаа хөрөнгөтэй байх, эсвэл
2 Зах зээлийн үнэлгээ 10.0 тэрбум төгрөгөөс дээш Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан байх, эсвэл
3 Үнэт цаас чөлөөтэй шилжих байдал Битүүмжлэгдээгүй, 3-дагч этгээдийн эрхээр үүрэгжээгүй, аливаа хязгаарлалтгүй чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх Олон улсын болон дотоодын хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар зээлжих эрхийн үнэлгээ буюу санхүүжих чадавхийн зэрэглэл тогтоолгосон байх
4 Үнэт цаас гаргахад мэргэжлийн байгууллагын оролцоо Үнэт цаас санал болгож буй цар хүрээ, үнэт цаас гаргагчийн онцлогоос шалтгаална Эрсдэл учрах магадлал бүхий гэж үзсэн тохиолдолд тавих нэмэлт шаардлага Эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн барьцаа, 3-дагч этгээдийн баталгаа шаардаж болно.
5 Хөрвөх өрийн хэрэгслийн хувьд Хөрвөх хувьцаа нь МХБ-д бүртгэлтэй байх, Компанийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийг хангасан байх    

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн