ХЗХоршоод эрсдлийн менежментийг сайжруулах шаардлагатай.

Эх сурвалж : Монгол улсын компанийн засаглалын үндэсний тайлан 2013 он

Нийтлэгдсэн : 2015.11.03

Хадгаламж зээлийн хоршоодод мэдээллийг талуудад дүрэм журмын дагуу хүргэх, нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд давуу байдал үүсгэхгүй, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч, эрсдлийн менежментийг сайжруулах шаардлагатай.

Хадгаламж зээлийн хоршоодын компанийн засаглалын шинжилгээнд асуултын тоог ЭЗХАХБ-ын шалгуур үзүүлэлттэй ижил тооцсон боловч 2-р шалгуур үзүүлэлт болох хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш эрх “үндсэн үйл ажиллагаа буюу гишүүдэд хүргэх эрх тэгш үйлчилгээ”, 3-р шалгуур үзүүлэлт оролцогч талуудын үүрэг, “Хамтын ажиллагаа буюу оролцогч талуудын эрх” хэмээн ялгаатай байдлаар тодорхойлон нийт хариултын жигнэсэн дундажыг тооцоолоогүй нь шинжилгээний үр дүнг нэгтгэхэд бэрхшээлтэй.

Хадгаламж зээлийн хоршооны засаглал

Шалгуур үзүүлэлтийн ангилал

Засагалалын шалгуур үзүүлэлт (OECD)

Засаглалын шалгуур үзүүлэлт

Асуултын тоо

Засаглалын индексийн эзлэх хувийн жин

Судалгаанд тооцсон шалгуур үзүүлэлтүүд

Асуултын тоо

Авах оноо

Хувьцаа эзэмшигчдий эрх

5

10 хувь

Хувь нийлүүлсэн гишүүдийн эрх

21

15 хувь

Хувьцаа эзэмшигчдийн ажил тэгш эрх

6

12 хувь

Үндсэн үйл ажиллагаа

17

20 хувь

Оролцогч талуудын үүрэг

10

20 хувь

Хамтын ажиллагаа

8

5 хувь

Ил тод, нээлттэй  байдал

9

18 хувь

Ил тод нээлттэй байдал, тайлагнал

26

30 хувь

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг, хариуцлага

20

40 хувь

Удирдлагын хариуцлага

28

30 хувь

Нийт дүн

50

100 хувь

 

100

100 хувь

 
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн