Гэр бүлийн компанийн засаглал

Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.12

Гэр бүлийн компанийн засаглалын үндсэн зарчмууд байдаг.

Үүнд: 
 • Гэр бүлийн компанийн хувь нийлүүлэгчдийн эрх ба эзэмшлийн чиг  үүрэг
 • Гэр бүлийн компанийн хувь нийлүүлэгчдийн эрх ба эзэмшлийн чиг үүрэг
 • Оролцогч талуудын эрх, үүрэг
 • Гэр бүлийн компанийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал
 • Гэр бүлийн компанийн ТУЗ-ийн үүрэг, хариуцлага

Гэр бүлийн бизнес гэдэгт саналын эрхийн дийлэн нь хяналт тавигч бөгөөд бизнесээ дараагийн үр удамдаа шилжүүлэх бодолтой гэр бүл, түүний дотор үүсгэн байгуулагчийн мэдэлд байдаг компани хамаарна. Эдгээрт:

 • Гэр бүлийн бизнес
 • Гэр бүлийн компани
 • Гэр бүлийн мэдэлд байдаг бизнес
 • Гэр бүлийн мэдэлд байдаг компани
 • Гэр бүлийн пүүс
 • Гэр бүлийн хяналтанд байдаг компани гэсэн нэр томъёонуудыг гэр бүлийн бизнест хамааруулан ойлгож болно.

Цаашид компанийн засаглалыг сайжруулахын тулд гэр бүлийн компаниуд Гэр бүлийн компанийн хувь нийлүүлэгчдэд эрх тэгш байдал болон оролцогч талуудын эрх, үүрэгт түлхүү анхааран ажиллах хэрэгтэй. Гэр бүлийн компаниудын удирдах зөвлөл хувь нийлүүлэгчдэд эрх тэгш хандах, оролцогч талуудын эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх болон хувь нийлүүлэгчид /хувьцаа эзэмшигчид/-ийн эзэмшлийн чиг үүргийг тодорхойлох бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм.

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн