Тогтвортой хөгжлийг хангахад хувийн хэвшлийн оролцоо

Нийтлэгдсэн : 2019.05.10

Монгол улсад анх удаа тогтвортой хөгжлийг хангахад компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг нийт аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамарч хэлэлцэж байгаа бөгөөд компанийн нийгмийн хариуцлагын төр ба хувийн хэвшил, оролцогч талуудын эрх тэгш харилцах чадамжийг бэхжүүлэх , улмаар компанийн нийгмийн хариуцлагын тогтвортой байдлыг хангах , үр ашигтай, ил тод , шударга өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж тогтвортой хөгжлийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой тул энэ удаагийн чуулганаар уг сэдвийг хөндөж байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Мөнхбат -ийн

Б. Өсөхбаяр -ийн

О. Амарболд -ийн

Б. Мөнхжин -ийн

С. Анхтуяа -ийн

Ш. Даваалимбэ -ийн

Г. Баяр -ийн

Г. Баярбаатар -ийн

Б. Жавхланбаяр -ийн

И. Гэрэлмаа -ийн