Тогтвортой хөгжлийг хангахад хувийн хэвшлийн оролцоо

Нийтлэгдсэн : 2019.05.10

Монгол улсад анх удаа тогтвортой хөгжлийг хангахад компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг нийт аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамарч хэлэлцэж байгаа бөгөөд компанийн нийгмийн хариуцлагын төр ба хувийн хэвшил, оролцогч талуудын эрх тэгш харилцах чадамжийг бэхжүүлэх , улмаар компанийн нийгмийн хариуцлагын тогтвортой байдлыг хангах , үр ашигтай, ил тод , шударга өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж тогтвортой хөгжлийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой тул энэ удаагийн чуулганаар уг сэдвийг хөндөж байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ш. Жавзансүрэн -ийн

Ц. Базар -ийн

Б. Баярбаатар -ийн

Д. Энхболд -ийн

Я. Эрдэнэбаатар -ийн

Б. Болормаа -ийн

Д. Энхсайхан -ийн

З. Билэгдэмбэрэл -ийн

Л. Цэнгүүнжав -ийн

Е. Жагаслаг -ийн