• Өмнөх судалгаа
Компаний засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талууд
Эх сурвалж : Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл

Нийтлэгдсэн : 2014.11.27

Компаний засаглалын кодекс, бизнес эрхлэх ёс зүйг хэрэгжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх, компани аж ахуйн нэгжийн удирдлага, менежментийг сайжруулах, төрийн байгууллагын

манлайллыг бий болгох, кодексыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд гарган хэрэгжүүлэх зэргээр доор дурьдсан газрууд хамтран ажилладаг. Үүнд:
 
1. Шийдвэр гаргагчид
2. Зохицуулагч байгууллага
3. Хөрөнгийн бирж

4. Банк, зээл олгогчид

5. Мэргэжлийн холбоод

6. Засаглалын сургалтын байгууллага

7. Хуулийн фирм

8. Аудитийн компаниуд

9. Засаглалын үнэлгээний фирм

10. Хэвлэл мэдээлэл

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн

Э. Төгсжаргал -ийн

А. Баасандагва -ийн

Г. Хонгор -ийн

А. Энхжаргал -ийн

Ц. Долгор -ийн