• Компанийн засаглал
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Банкний засаглал Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
АХБ 18 зээлийн төсөл Монголд хэрэгжүүлж байна Банкний засаглал Азийн хөгжлийн банк Монгол Улсад зээлийн 18 төсөл, буцалтгүй тусламжийн 9 төсөл, техникийн туслалцааны 30 төсөл хэрэгжүүлдэг байна.
ХХБ 500 сая ам.долларын бонд худалджээ Банкний засаглал Худалдаа хөгжлийн банк 500 сая ам.долларын таван жилийн хугацаатай бонд худалджээ.
Банкны засаглалын индексийн интервал үнэлгээний шалгуур Банкний засаглал Засаглалын индексийн үзүүлэлтийн үнэлгээгээр Монголын банкны салбарын засаглал нь 74 оноогоор 2-р интервал буюу “засаглалын суурь тавигдаж б
Банкуудын ил тод, нээлттэй байдлын индекс Банкний засаглал Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь зохистой засаглалын үр ашигтай хэрэгжүүлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Банкны салбарын компанийн засаглал Банкний засаглал Банкны салбарын компанийн засаглалын үүсэл хөгжил, Монгол улсын банкны засаглалын хөгжлийн түүх, өнөөгийн хандлага
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн